Dil Seçiniz

Kişisel Verilerinin İşlenmesi

10 dilde 7/24 hizmet!

CG AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu CG AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Cerrahi Grup” olarak anılacaktır.) olarak,  işbu Aydınlatma Metnini, kişisel verileriniz tarafımızca işlenmeden önce bu verileri nasıl ve hangi amaçla işlediğimiz hakkında Sizleri bilgilendirebilmek için hazırladık. Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz ve “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız” hakkında detaylı bilgi almak için ayrıca “Kişisel Veri Politikamız linkini tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması ve İşlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için; info@cerrahidis.com e-posta adresi ile bize ulaşabilirsiniz. 

 1.  CERRAHİ GRUP HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYOR?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik ve İletişim Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, profil fotoğrafı, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres
Finans Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler
Hasta/Müşteri İşlem Alışveriş/sipariş geçmişi, hasta özel niteliklikli kişisel verileri, hastalık tanı ve tedavi bilgileri, aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi
Lokasyon Lokasyon (konum) bilgileriniz

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLERLE TOPLANIYOR?

Kişisel Verileriniz, internet sitemizde işlem yapmanız sırasında, sosyal platformlar aracılığıyla ya da  iletişim numaralarımız üzerinden Şirketimizle bağlantıya geçtiğinizde veya Şirketimize yaptığınız ziyaretlerinizde, “Otomatik” veya “Manuel Yöntemler” ile toplanmaktadır.

             3.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİYOR?

Cerrahi Grup olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sadece yurtiçinde işliyoruz:

 1. Kanunen zorunlu olduğumuz konularda (Bunun için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyerek detaylara ulaşabilirsiniz.) yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için,
 2. Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği Şirketimizde görebileceğiniz tedaviye ilişkin özel nitelikli sağlık verilerinin saklama yükümlülüğünü yerine getirebilmek için.
 3. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için başvurularınızı değerlendirmek veya talepleriniz doğrultusunda fiyat teklifi sunabilmek için,
 4. Siz Değerli İlgili Kişiler ile iletişime geçebilmek ve ilişkilerimizin devamını sağlayabilmek için,
 5. Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek için,
 6. Cerrahi Grup olarak tedarikçiler ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi yürütebilmek için,
 7. Hekimlik hizmetleri ile beraber diğer hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri alabilmek ve değerlendirme yapabilmek için,
 8. Talepleriniz ve Şikayetlerinizin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak ve bu konuda sizi bilgilendirebilmek için,
 9. Faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütebilmek için,
 10. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi için,
 11. Siparişlerinizle ilgili ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütebilmek için,
 12. Ürün,kampanya, tanıtım,Etkinlik,Hatırlatma faaliyetlerinden Sizleri yararlandırabilmek ya da sizleri haberdar edebilmek için,
 13. Hasta haklarınızın korunabilmesi için.
 14. Şirketimizin “Sözleşmesel” yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi için,
 15. Şirketimizn meşru menfaatlerini koruyabilmemiz için.
 1.  CERRAHİ GRUP OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER NELER?

Kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” Başlıklı 5. Maddesinde ifade edilen hukuki sebeplerden aşağıda yer alanlar kapsamında işliyoruz:

Hukuki Dayanağı Kişisel Verinin İşlenmesine Örnek Süreçte İşlenen Kişisel Veriler
“Kişisel veri işlemenin Cerrahi Grup ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.” Hastalık Tanısı ya a tedavisi için yapılacak işlemlerin ödemenin alınması. Ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri.
“Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.” Şikayetlerinizin tanısının yapılması ya da hastalığınızın tedavisine ilişkin talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması. Ad-soyad, müşteri ID, talep/şikayet bilgisi.
“Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.” Polikliniğimizde tarafınızca talep edilen işlemler ya da ihtiyaç duyulan tedavinin yapılması sonucu fatura hazırlanması. Ad-soyad, adres, fatura bilgileri.
“Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.” Şikayetleriniz ya da hastalığınız hususunda en uygun tedavinin belirlenerek buna ilişkin seçeneklerinin tarafınıza sunulması. Müşteri ID, tedavide kulanılan ürün tercihi
“İlgili kişinin lokasyon verilerinin işlenmesine izin vermesi.” Kişi ve lokasyon eşleştirmesi yapılarak Adınıza fatura düzenlenebilmesi, sağlık hizmetinin güvenliğinizin sağlanabilmesi, Sizinle iletişime geçilebilmesi. Ad-soyad, lokasyon (konum bilgileri).

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ KOŞULLARDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILIR?

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yurtiçi taraflara aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

Cerrahi Grup Dağıtıcıları,Kuryeler, Nakliye Firmaları veya Tedarikçiler Dağıtıcı, kurye ve nakliye firmaları ve tedarikçiler ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek; müşteri sipariş işlemlerini yürütebilmek; dağıtıcı, kurye ve nakliye firmaları ve tedarikçileri siparişin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.
 1.  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Veri Sahibi olarak haklarınız şu şekilde düzenlenmiştir:

 1.  Madde (1): Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 2. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

         ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

         ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 1.  KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
 2.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerinizle İlgili Başvurularınızı,
  1. Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin info@cerrahidis.com  elektronik posta adresine veya;
 • Bilgi edinme veya Kanun’da sayılmış diğer haklarınıza dair talebinizin yer aldığı ıslak imzalı başvuru belgeniz ve Sizi tanımlayacak kimlik bilgileriniz iler birlikte iadeli taahhütlü Posta yoluyla Merkez Mah. Gültekin Sok. No:18 Avcılar/İstanbul adresine veya;
 1. Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.
 1.  Kanun’un 5.Maddesi 2. Fıkrasına Göre Başvurunuzda Olması Gereken Bilgi ve Belgeler Şunlardır;
 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu, bulunması zorunludur.

Yukarıda sayılan bilgilerden herhangi birinin eksik olması halinde ya da İlgili Kişinin talebinin Şirket tarafından anlaşılmaması halinde İlgili kişinin başvurusu Şirketimiz tarafından reddedilebilecektir.

 1.  Başvuru Tarihi Kanun’un 5. Maddesinin 4. ve 5. Fıkralarında Şöyle İfade Edilmiştir:
 2.  Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih,başvuru tarihidir.
 3.    Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 1.  Başvuru İçin Herhangi Bir Ücretlendirme Söz Konusu Mudur?

Başvurularınızın cevplandırılması için aşağıda Kanunen belirtilen ücretler dışında başka bir ücret talep edilemez.

6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 1. Fıkrasına göre, “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1(Bir) Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.”

6698 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi 2. Fıkrasına göre, Başvuruya cevabınız CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilir.

E.Cevap Verme Süresi Nedir?

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak posta yoluyla veya elektronik posta yoluyla gerekçelendirilecek size iletilecektir.

 1.  BU BELGEYE CERRAHİ GRUP İNTERNET SİTELERİNDE YA DA SOSYAL MEDYA VE PLATFORMLAR ARACILIĞIYLA OKUMAM HALİNDE NE OLACAK?

Bu belgeyi internet ya da dijital ortamda onaylamam halinde işbu metnin açılması linkini sağlayan kutucuğun tarafınızca işaretlenmesi halinde bu belgenin tarafınızca ıslak imza altına alınmış gibi hüküm doğuracağını ve Şirket dijital kayıtlarının esas alınacağını kabul etmiş sayılırsınız.